Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 06 2017

bluntrider
2271 648c 420
Reposted fromkrzysk krzysk viaemciu emciu

August 31 2017

bluntrider
4084 7c1f 420

August 30 2017

bluntrider
Bądź w swoim świecie, bo żaden inny dla ciebie nie istnieje. Bądź naprawdę sobą, nie uciekaj od siebie, nie udawaj przed sobą i przed innymi, że jesteś kimś innym niż ten, którym jesteś. Bądź sobą, bo tylko tak możesz siebie poznać.
— Edward Stachura
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 viastonerr stonerr
bluntrider
Reposted fromFlau Flau viafelicka felicka
bluntrider
3872 da14 420

August 29 2017

0642 8133 420
Reposted fromreaktorplayer reaktorplayer viacorvax corvax
bluntrider
7424 69ed 420
Reposted fromgobla gobla viahoseanna hoseanna
bluntrider
8373 0a18 420
bluntrider
8427 cfcf 420
Reposted fromfungi fungi viaLightStepToNowhere LightStepToNowhere
bluntrider
1776 0d64 420
Reposted fromteijakool teijakool viaalexfreak50 alexfreak50
bluntrider
bluntrider
Życie co jakiś czas podaruje ci cudowną chwilę. 
Naciesz się nią.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromSkydelan Skydelan viastonerr stonerr
bluntrider
4645 cdc8 420
space jam
Reposted fromnazarena nazarena viastonerr stonerr

August 25 2017

bluntrider
9772 8344 420
Reposted fromhagis hagis viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
bluntrider
bluntrider
1830 064d 420
Reposted fromSharonSullivan SharonSullivan viacorvax corvax
bluntrider

August 05 2017

bluntrider
Reposted fromehrenGeorge ehrenGeorge viafelicka felicka
bluntrider
0807 02dd 420
Reposted fromscorpix scorpix viasatyra satyra
bluntrider


the little dinosaur
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl